понедељак, април 22, 2024

Konačni izveštaj ODIHR o izborima u Srbiji

Slične objave

Podeli

BEOGRAD, 27. februara 2024. – Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) objavila je preporuke sa ciljem da se sprovođenje izbora u zemlji dodatno unapredi. Cilj preporuka je i da se podrže napori da se izbori u Srbiji potpuno usklade sa obavezama u okviru OEBS i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore.

PRIORITETNE PREPORUKE

1.Kako bi se ​​efikasno pozabavili preporukama navedenim u ovom i prethodnom izveštaju ODIHR-a o posmatranju izbora, neophodne izmene zakona treba inicirati mnogo pre sledećih izbora kroz inkluzivni konsultativni proces zasnovan na širokom političkom konsenzusu. Rekonstituisana, međuagencijska radna grupa za koordinaciju i praćenje sprovođenja preporuka za unapređenje izbornog procesa treba da deluje uz punu transparentnost, uz uključivanje relevantnih aktera, kao što su organizacije civilnog društva.

2. Kao što je prethodno preporučeno, da bi se obezbedila dosledna primena procedura na dan izbora i poboljšali profesionalni kapaciteti izborne administracije, trebalo bi razmotriti standardizovanu obaveznu obuku  za sve članove lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora i potencijalne članove, uključujući i proširene sastave ovih tela.

3. Radi povećanja efikansosti ostvarivanja biračkog prava Republička izborna komisija treba da razvije i primeni blagovremen, sveobuhvatan i ciljani program edukacije birača, uključujući prava birača, sprečavanje grupnog glasanja i važnost tajnosti glasanja. Detaljne informacije o glasačima i edukativni materijali bi trebalo da budu dostupni u različitim formatima.

4. Za rešavanje zabrinutosti oko tačnosti biračkih spiskova i povećanje poverenja javnosti, treba ponovo razmotriti relevantne zakone, propise i praksu  kako bi se omogućio pristup podacima o registraciji birača i olakšalo sprovođenje smislene revizije Jedinstvenog biračkog spiska uz učešće relevantnih aktera, uključujući političke partije i civilno društvo, u skladu sa standardima zaštite podataka.

5. Zakon treba da obezbedi jasno razdvajanje između službenih funkcija i kampanje aktivnosti nosilaca dužnosti (džravnih funkcija). Vlasti treba da preduzmu mere za sprečavanje zloupotrebe položaja i državnih resursa i bilo kakvih kršenja što treba proaktivno rešavati kroz primerene i  odvraćajuće sankcije.

6. Vlasti treba da spreče zastrašivanje i pritisak na birače, uključujući i na zaposlene u javnim službama i državnim institucijama i preduzećima, kao i da ojačaju mehanizme nadzora.

7. Nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM) treba da bude efikasno garantovana, u skladu sa novim zakonskim odredbama. REM treba proaktivno da koristi svoja zakonska ovlašćenja da postupa po službenoj dužnosti u slučaju kršenja medijske regulative, na osnovu  sistematskog praćenja.

OSTALE PREPORUKE

8. Izborna administracija treba da prikupi i objavi razvrstane podatke o zastupljenosti polova u svojim organima na sveobuhvatan način. Treba uložiti dodatne napore kako bi se osiguralo da postoji rodna ravnopravnost u svim izbornim organima, u skladu sa zakonom.

9. Za postizanje održivog napretka u svojim aktivnostima, kao što je izrada uputstava, obuka izbornih zvaničnika, poboljšanje kampanja edukacije birača i povećanje pristupačnosti izbornog procesa, Republičkoj izbornoj komisiji treba odobriti dovoljne administrativne i tehničke kapacitete, uključujući sopstveni stalni sekretarijat.

REGISTRACIJA BIRAČA

10. Zakonodavstvo treba dalje uskladiti sa ciljevima Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, uklanjanjem svih preostalih ograničenja prava glasa na osnovu intelektualnog ili psihosocijalnog invaliditeta.

KANDIDOVANJE

11. Kao što je ranije preporučeno, potrebno je dalje promovisati pluralizam u izbornom procesu i slobodu udruživanja, razmotriti mogućnost uklanjanja ograničenja davanja podrške za više od jedne liste.

12. Zakon bi mogao ponovo biti razmotren kako bi se omogućilo učesnicima na izborima da isprave sve uočene nedostatke u svojim dokumentima nakon objavljivanja odluke Republičke izborne komisije.

IZBORNA KAMPANJA

13. Da bi se osigurali jednaki uslovi za kampanju, vlast bi trebalo da sprovede mere koje u potpunosti garantuju prava svih aktera na izborima na pristup i korišćenje javnog prostora za kampanju pod jednakim uslovima.

14. Treba uspostaviti dodatne mehanizme i podsticaje kako bi se partije ohrabrile da promovišu učešće žena u političkom životu, kako bi se povećala njihova vidljivost tokom izbornih kampanja i unapredila njihova uloga u politici.

FINANSIRANJE KAMPANJE

15. Kako bi se promovisale jednake mogućnosti u kampanji, moglo bi se razmotriti ukidanje depozita kao uslova za političke stranke i grupe građana koje nisu zastupljene u parlamentu i lokalnim skupštinama kao preduslov za prvu isplatu javnih sredstava za kampanju.

16. Kako bi se osigurala pravna sigurnost i odgovornost za finansiranje kampanje, zakonodavstvo treba da bude dalje revidirano da bi se otklonili nedostaci i rešile prethodne preporuke ODIHR, uključujući eksplicitnu regulativu kampanje treće strane. Agencija za sprečavanje korupcije bi trebalo da proaktivno istražuje i sankcioniše trošenje neovlašćenih subjekata u kampanji.

17. Treba izmeniti zakon kako bi Agencija za sprečavanje korupcije mogla promptno da objavi svoje  odluke o kršenju Zakona o sprečavanju korupcije tokom izborne kampanje, zajedno sa povezanim žalbama. Takođe, nadgledanje usklađenosti sa ovim zakonom trebalo bi da bude određen zadatak za terenske posmatrače Agencije, ako budu raspoređeni na budućim izborima.

MEDIJI

18. Nadležni organi treba da ispune svoju obavezu da zaštite bezbednost medijskih radnika kroz delotvorne i blagovremene mere, uključujući hitnu istragu i privođenje pravdi umešanih u napade i maltretiranje novinara i drugih medijskih aktera, te da javno osude sve pretnje novinarima.

19. Kako bi pružili nepristrasne informacije o učesnicima u izborima i omogućili biračima da naprave izbor na osnovu informacija, mediji treba da iskoriste svoje pravo na uređivačku nezavisnost i da izbegavaju korišćenje materijala koje proizvode stranke u vestima i informativnim programima, posebno tokom izbornih kampanja.

NACIONALNE MANJINE

20. Kako bi se sprečila zloupotreba posebnih odredbi za liste nacionalnih manjina, treba razmotriti dalje preciziranje zakonskih kriterijuma za određivanje statusa nacionalne manjine i procedure za registraciju ovih lista.

REŠAVANJE IZBORNIH SPOROVA

21. Upravni sud treba da iskoristi sva raspoloživa sredstva da podrži pravo na efikasan pravni lek u izbornim sporovima i treba da održi usmena javna slušanja u takvim slučajevima.

POSMATRANJE IZBORA

22. Vlasti treba da garantuju adekvatne uslove kako građanima, tako i međunarodnim posmatračima, da obavljaju svoje aktivnosti uz nesmetan pristup svim informacijama u vezi sa izborima, na vreme i na način i u okruženju bez pritisaka i zastrašivanja, u skladu sa međunarodnim obavezama koje je Srbija preuzela.

IZBORNI DAN

23. Kao što je prethodno preporučeno, potrebni su dalji napori da se dodele adekvatni prostori za biračka mesta kako bi se sprečile gužve, obezbedila tajnost glasanja i omogućio lak pristup biračima sa invaliditetom.

POSTIZBORNI RAZVOJ

24. Zakon treba da obezbedi razumno kratak rok za rešavanje izbornih žalbi Ustavnom sudu i da omogući duži period za održavanje ponovljenih izbora.

25. Trebalo bi razmotriti izradu dodatnih uputstava za lokalne izborne komisije za materijalno razmatranje zahteva za poništavanje rezultata glasanja i pravila RIK o postupanju po žalbama na njihove odluke.

Beta/D. B.